Demir Cleaning

Bienvenue chez Demir!

Privacy

I / Doel van het privacybeleid

 

Het doel van dit privacybeleid is om de gebruikers van de website www.demir-cleaning.be, eigendom van en beheerd door Demir Cleaning SRL, te informeren over het volgende:

 

De persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld
Het gebruik van deze gegevens
De toegang tot deze gegevens
De rechten van de gebruikers van de site
Beleid inzake het gebruik van cookies

Dit beleid inzake vertrouwelijkheid werkt parallel met de algemene voorwaarden van de website www.demir-cleaning.be.

 

II / Toepasselijke wetgeving

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit privacybeleid onderworpen aan de volgende regelgeving:

Persoonsgegevens worden :

op wettige en transparante wijze worden verwerkt ;
voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden zijn verzameld en niet verder zijn verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. In overeenstemming met artikel 89, lid 1, van de GDPR worden de opslag en verwerking van dergelijke gegevens voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;
adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; en
nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. Alle redelijke stappen zullen worden ondernomen om gegevens te corrigeren die onjuist zijn met betrekking tot het doel waarvoor ze zijn verzameld;
worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die lang genoeg is voor de verwerking;
worden verwerkt op een manier die de veiligheid van de gegevens garandeert, inclusief met betrekking tot ongeautoriseerde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van de gegevens, ongeacht of dit per ongeluk of opzettelijk gebeurt.

De verwerking van de verzamelde gegevens is alleen rechtmatig als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar gegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking, Demir Cleaning SRL, is onderworpen.
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door Demir Cleaning SRL.
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen, vrijheden of grondrechten van de betrokkene prevaleren.

 

III / Toestemming

Door de website www.demir-cleaning.be te gebruiken, stemmen gebruikers in met :

Alle voorwaarden in dit privacybeleid;
Het verzamelen, gebruiken en opslaan van de gegevens die in dit privacybeleid worden opgesomd.

 

IV / Verzamelde persoonlijke gegevens

 

Bij het surfen op de website van Demir Cleaning SRL worden verschillende persoonsgegevens van gebruikers verzameld.

De volgende gegevens worden automatisch verzameld:

Surfen op de website, gebruikte apparaten

Er worden geen bijkomende gegevens verzameld zonder u hierover vooraf te informeren.

V / Verwerking van deze gegevens

Persoonlijke gegevens verzameld op de website demir-cleaning.be worden enkel verzameld en verwerkt voor de doeleinden gespecificeerd in dit privacybeleid en/of op de relevante pagina’s van de website. De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

 

Gerichte reclame, analyse van gedrag op de website van het bedrijf

VI / Delen van verzamelde persoonlijke gegevens

Medewerkers: We kunnen openlijk informatie vrijgeven aan medewerkers van het bedrijf Demir Cleaning.be voor zover zij deze nodig hebben om het doel zoals uiteengezet in dit beleid na te streven.

Daarnaast kunnen de verzamelde persoonsgegevens gedeeld worden:

Indien Demir Cleaning SRL hiertoe wettelijk verplicht is
Indien de informatie nodig is voor een gerechtelijke procedure
Om de wettelijke rechten van Demir Cleaning SRL te beschermen.

Buiten de situaties voorzien in dit beleid, zullen persoonlijke gegevens in geen geval worden bekendgemaakt of gedeeld met derden.

VII / Opslag en bescherming van persoonsgegevens

Demir Cleaning SRL bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Om deze gegevens te beschermen, implementeren wij de volgende maatregelen:

VIII / Gebruikersrechten

In overeenstemming met hoofdstuk 3, art 12-23 van de GDPR hebben gebruikers van de website demir-cleaning.be de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

Recht op toegang
Recht op correctie
Recht op wissing
Recht op beperking van de verwerking
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Recht op bezwaar

Om een van deze rechten uit te oefenen, uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kunt u contact opnemen met onze info@demir-cleaning.be.

IX / Cookiebeleid

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. Deze cookie stelt ons in staat om de gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen, zodat we de gebruiker een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

De website www.demir-cleaning.be gebruikt de volgende cookies:

Google Tag Manager

Google Analytics

Meta Pixel

In overeenstemming met de RGPD kunt u ervoor kiezen om te worden gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt, of om de overdracht van cookies door de site volledig uit te schakelen.

XI / Wijzigingen in het privacybeleid

Om te voldoen aan de wet of om wijzigingen in ons beheer van persoonlijke gegevens te weerspiegelen, kan dit privacybeleid van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangepast. Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van ons beleid met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

XII / Contact

Info@demir-cleaning.be

Demir Cleaning c’est plus de 35 ans d’expérience dans le nettoyage et l’entretien.

Nous utilisons des produits écoresponsables

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis